Dataskyddsbeskrivning

1. Personuppgiftsansvarig

Search & Selection - S&S Consulting Oy Ab
FO-nummer: 2373027-6
Adress: Österviksgatan 15–17 A, 00210 Helsingfors
Tel. +358 9 686 0570

2. Dataskyddsansvarig

Sanna Leppäluoto
Österviksgatan 15–17 A, 00210 Helsingfors
+358 50 344 6864 eller +358 9 686 0570

3. Registrets benämning

Kandidatregister - Search & Selection – S&S Consulting Oy Ab

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Rekryteringsföretagens verksamhet grundar sig på att söka lämpliga kandidater och presentera dem för uppdragsgivare, det vill säga parter som har ett ledigt jobb och som önskar erbjuda anställning åt personer som uppfyller kriterierna för att klara arbetsuppgiften.

Det berättigade intresset för behandling av personuppgifter grundar sig på ett betydelsefullt och ändamålsenligt förhållande mellan kandidaten och S&S Consulting. Det berättigade intresset gäller framför allt behandling av karriäruppgifter om den högsta ledningen och andra nyckelpersoner i företag eller organisationer som är registrerade i Finland eller som verkar i Finland.

Personuppgifterna ska främst användas till att sköta rekryteringstjänster. Registret innehåller personuppgifter om personer som anmält sig som arbetssökande genom S&S Consulting och som vill kandidera. Det är också möjligt att anmäla sig som arbetssökande via vår webbplats www.ssconsulting.fi.

Kandidatregistret innehåller uppgifter som den sökande själv har uppgett eller som samlats in från offentliga källor. Dessa personuppgifter är

5. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna i kandidatregistret kommer främst från den arbetssökande själv och från offentliga källor, t.ex. tidningar, matriklar och företags webbplatser, köpta databaser och register med kontaktuppgifter. Till registret förs också uppgifter från personvärderingar, då den arbetssökande har gett sitt tillstånd till det på en separat blankett.

6. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

S&S Consulting överlämnar arbetssökandes personuppgifter endast på uppdrag av arbetsgivare. Personuppgifter lämnas inte ut för direktmarknadsföring och inte till parter utanför S&S Consulting.

S&S Consulting kan lämna ut personuppgifter inom ramen för gällande lagstiftning.

7. Principer för skydd av registret

Alla uppgifter som S&S Consulting har om en arbetssökande behandlas konfidentiellt och de får inte röjas för andra än sådana som behöver uppgifterna i sitt arbete och som är bundna av sekretess och tystnadsplikt.

Uppgifterna förvaras tekniskt skyddade. Fysisk åtkomst är förhindrad genom passerkontroll och andra säkerhetsåtgärder. Tillgång till uppgifterna kräver tillräckliga rättigheter samt flerstegsautentisering. Otillåten åtkomst förhindras också genom bl.a. brandmurar och tekniskt skydd. Endast den personuppgiftsansvarige och särskilt utsedd teknisk personal kommer åt uppgifterna i registret. Registeruppgifterna säkerhetskopieras på ett säkert sätt och kan återställas vid behov.

8. Rätt att granska uppgifter

Personer har rätt att veta vilka uppgifter om honom eller henne som finns i personregistret eller att inga uppgifter om dem finns i registret. Dessa uppgifter ska lämnas till personen i begriplig form och de ska om personen så önskar också lämnas skriftligt.

Den som önskar uppgifter om sig själv ska lämna en detaljerad granskningsbegäran till S&S Consulting. Det kan göras genom att personligen besöka S&S Consultings kontor där identiteten kontrolleras. Granskningsbegäran kan inte göras per telefon. Uppgifterna ska lämnas inom tre månader och i begriplig form, det vill säga olika förkortningar och koder ska förklaras. En person kan kontrollera sina uppgifter utan avgift en gång per år, i annat fall kan en granskningsavgift tas ut.

9. Rätt att överföra uppgifterna från ett system till ett annat

En registrerad har rätt att begära att hans eller hennes uppgifter (cv) överförs från ett system till ett annat.

10. Rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten på sin permanenta bostadsort, på arbetsplatsorten eller där det påstådda brottet mot datasekretessen har skett.

11. Rätt att bli bortglömd

En person har också rätt att rätta sina uppgifter och att begära att bli bortglömd. Begäran ska framföras skriftligt varefter S&S Consulting rättar uppgifterna i systemet eller raderar den sökandes uppgifter. Av personuppgifterna lämnas namn och telefonnummer kvar så att begäran om att bli bortglömd syns I vårt system. Vi tar inte kontakt och vi använder inte ifrågavarande persons uppgifter i rekryteringsprocesser framöver.

12. Samtycke för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig inte på samtycke eller uttryckligt samtycke utom för personer som vi presenterar för våra uppdragsgivare efter deras samtycke.

Uppdaterad 6.9.2018