Lämplighetsbedömning

Med en lämplighetsbömning säkerställs att kandidaten har de egenskaper som befattningen eller arbetsmiljön kräver. Vi specificerar tillsammans med kunden noga de kompetenser som skall mätas och väljer metodiken och analys- och rapporteringssättet därefter.

En lämplighetsbedömning är en multimetodisk helhet där intervjuer kompletteras med arbetspsykologiska tester och case- och simulationsuppgifter.

En lämplighetsbedömning ger

  • viktig information till stöd för beslutsfattande
  • insikt om personens motivation, styrkor och utvecklingsområden
  • ett klart och tydligt omdöme om personen av en oberoende expert
  • ett verktyg för introduktion av den anställda i hens nya uppgifter
  • feedback som bidrar till deltagarnas professionella utveckling.

S&S Consulting rekommenderar lämplighetsbedömning

  • som ett stöd i beslutsfattandet av en rekrytering
  • vid intern rekrytering, till exempel när en medarbetare skall flytta från en expertbefattning till chefsposition.

 


 
lamplighetsbedomning