Blogi

Sellainen hyvä tyyppi

17.10.2017
Elina Hyle

 

Rekrytointikumppanina kuulemme asiakkaalta usein toiveen, että avoinna olevaan tehtävään pitäisi löytyä ”sellainen hyvä tyyppi”. ”Hyvästä tyypistä” puhuttaessa ei aina ole selvää, mitä käsitteeseen käytännössä liittyy. Tavallisesti sillä viitataan henkilön persoonan ominaisuuksiin, jotka istuvat hyvin organisaation arvoihin ja asenteisiin ja tulevat ilmi näkyvän käyttäytymisen tasolla.

Useat tutkimukset tukevat käsitystä siitä, että kulttuurinen yhteensopivuus (cultural fit) tukee yksilön työtyytyväisyyttä ja sitoutumista organisaatioon pitkällä aikavälillä. Entä miten asiaa pitäisi tarkastella organisaation näkökulmasta?

Ryhtyessämme määrittelemään ja jäsentämään ”hyvää tyyppiä” päädymme mielenkiintoiseen keskusteluun yrityksen arvoista ja tulevaisuuden näkymistä. Pöydälle nostetaan usein seuraavan kaltaisia kysymyksiä:

  • Kaivataanko tehtävään edeltäjän kopiota?
  • Voidaanko henkilö valita tehtävään toimialan ulkopuolelta?
  • Pitääkö aiemmin tehtävässä työskennelleen henkilön osaaminen, persoona ja innostus kyetä monistamaan?
  • Mitä odotuksia tulevaisuuden muutosnäkymät asettavat henkilöprofiilille?
  • Onko samankaltaisuus ja -mielisyys yrityksen strategiaan nähden välttämätöntä?

Nämä ovat relevantteja kysymyksiä, kun pohdimme yrityskulttuurin jatkuvuutta, työn tehokkuutta ja työilmapiiriä laajemmin. Perinteisesti on pidetty tärkeänä, että valittavat henkilöt sopivat yrityksen arvoihin ja kulttuuriin. Asiakkaamme pyrkivät kuitenkin yhä useammin katsomaan myös kauemmaksi tulevaisuuteen ja haluavat luoda tilaa moninaisuudelle yrityskulttuurin sisällä.

Kauaskantoista organisaation kehitystä tuskin tapahtuu, ellei mahdollisista riskeistä huolimatta uskalleta rekrytoida työyhteisöön ihmisiä, jotka haastavat ja kyseenalaistavat totuttuja ajatusmalleja.

Organisaatiokulttuuriin ensinäkemältä parhaiten sopiva henkilö ei aina ole varmin tulevaisuuden rekrytointi. Kenties juuri riittävän hyvä tyyppi kykenee parhaiten haastamaan tuttuja ja turvallisia toimintamalleja ja toimimaan muutoksen jalkauttajana organisaatiossa.